Det fria skolvalet skapar segregation

Dagens marknadsutsatta svenska skola bidrar till ökad segregation i samhället. Det är dags att riva upp det ”fria skolvalet” och det system som gör lärarna till försäljare och eleverna till kunder, skriver en rad samhällsvetare.

Sverige har ett av världens mest marknadsutsatta skolsystem, skriver ett antal forskare från olika discipliner i Svenska Dagbladet. Artikelförfattarna har i sin bok ”Skolan, marknaden och framtiden”  studerat marknadsreformerna och deras konsekvenser för den svenska skolan.

Deras kritik mot villkoren för dagens svenska skola är förödande. De menar att ”det fria skolvalet bidrar till ökad segregation och deprofessionalisering av läraryrket”.

I dag har gymnasielever rätt att välja vilken skola som helst i hela landet, oavsett huvudman. Skolsystemet har blivit en marknad, oberoende av driftsform och huvudmannaskap. Detta har medfört ”en rad negativa konsekvenser för skolans roll och uppdrag”.

I artikeln pekar författarna på en rad negativa konsekvenser av detta. Det fria skolvalet spär på boendesegregationen och bidrar till ökad ojämlikhet i ­skola och samhälle.:

”Marknadssystemet gör eleverna till konsumenter, skolorna till producenter och utbildningen till en vara. Skolor lägger stor möda på att genom marknads­föring och andra insatser attrahera ”rätt” elever. Vinnarna är elever från resursstarka hem i tätorter.”

”Förlorarna är elever i stigmatiserade bostads­områden, elever utanför tätbebyggda områden och elever på lågstatusprogram där valfriheten är begränsad. Dessa elever har vare sig möjlighet eller resurser att göra reella­ aktiva, relativt välinformerade val.”

Med folkskolan och läskunnigheten byggdes i långsamma årsringar demokrati och ett rättvisare samhälle. När skolan blev en marknad, med lärarna som säljare och eleverna som kunder raserades sedan 1990-talet i snabb fart den skola som varit en förutsättning för den svenska kunskaps- och välfärdsstaten.

Dagens politiker måste våga skapa en annan skola, en skola för alla, skriver författarna:

”Elever i den svenska skolan har rätt till en utbildning som kompenserar för de ojämlikt fördelade resurser de har med sig in i skolan. För att skapa en socialt hållbar skola för framtiden måste elever ha rätt till en utbildning som kompenserar för samhällets tillkortakommanden utan­för skolans värld. Det fria skolvalet motverkar i allt väsentligt sådana insatser i skolväsendet.”

Fotnot: Se också den öppna Facebookgruppen ”Elevintresse före Vinstintresse”.

Teckning: Robert Nyberg.

Författarna till artikeln är  Magnus Dahlstedt,
professor i socialt arbete, Linköpings universitet, Andreas Fejes
professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet, Dennis Beach
professor i pedagogik, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås, Nihad Bunar, professor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet, Sara Carlbaum, fil.dr. statsvetenskap, Umeå universitet, Marie Carlson, professor i sociologi, Göteborgs universitet, Marianne Dovemark, professor i pedagogik, Göteborgs universitet, Håkan Forsberg, universitetslektor i utbildningssociologi, Uppsala universitet, Martin Harling, fil.dr i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet, Ann-Sofie Holm,  docent i pedagogik, Göteborgs universitet, Magnus Hultén, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik, Linköpings universitet, Sven-Eric Liedman, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet, Christian Lundahl, professor i pedagogik, Örebro universitet, Mattias Nylund, universitetslektor i pedagogik, Göteborgs universitet, Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet, Anders Trumberg, fil.dr kulturgeografi, Uppsala och Örebro universitet och  Viktor Vesterberg
postdoktor i socialt arbete, Linköpings universitet.